Veelgestelde vragen.

De belangrijkste verordeningen in de EU voor chemische stoffen zijn de REACH-verordening en de CLP-verordening. Voor het transport van chemische stoffen zijn er daarnaast verordeningen zoals ADN, ADR en RID. De veiligheid inzake chemische stoffen op de werkvloer is verder geregeld in de Chemical Agents Directive en de Carcinogens and Mutagens Directive.

REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen. Deze verordening bevat gedetailleerde voorschriften voor leveranciers van chemische stoffen.

De REACH verordening is van toepassing in de Europese Economische Ruimte. In een aantal andere gebieden zijn er vergelijkbare regelingen, zoals in het VK of Turkije.

Fabrikanten of importeurs van de meeste chemische stoffen moeten een REACH-registratie indienen bij het Europese Chemicaliën Agentschap. Alleen als de registratie is aanvaard, mag de stof op de markt gebracht worden.

Speciale software is nodig en veel wetenschappelijke gegevens dienen te worden verzameld, waarvoor vaak contracten nodig zijn met partijen die zulke gegevens in bezit hebben. De beste manier is om een specialist in te huren, zoals REACH Product Safety.

De fabrikant of importeur moet de registratie doen. Meestal doen dienstverleners, zoals REACH Product Safety het voor hen.

Meestal duurt het enkele weken tot enkele maanden om een REACH-registratiedossier op te stellen, afhankelijk van de noodzaak om contracten met eigenaren van registratiegegevens aan te gaan.

REACH Product Safety is actief in Europa, voor Engelstalige of Nederlandstalige klanten.

REACH Product Safety is gevestigd in Dordrecht.

Een Veiligheidsinformatieblad, afgekort VIB, SDS of MSDS is een document dat moet worden geleverd aan de afnemer van gevaarlijke stoffen of mengsels.
De inhoud is voorgeschreven in Annex 2 van de REACH-verordening.

CLP staat voor Classificatie, Labelling en verpakking (Packaging). Het is een Europese verordening met regels die bepalen hoe en wanneer een stof of mengel als gevaarlijk moet worden geclassificeerd, welke informatie op etiketten moet worden vermeld en verpakkingsvoorschriften.
Deze verordening vormt samen met de REACH-verordening het kader van regels voor de veiligheid van chemische stoffen en mengsels.

De CLP-verordening vereist dat bedrijven die een mengsel op de markt brengen dat gevaarlijke stoffen bevat, een melding doen bij het Europees Chemicaliën Agentschap, die dan wordt doorgegeven aan de nationale antigifcentra. Met de informatie in de melding kunnen die centra dan de juiste adviezen geven in geval van blootstelling.
Het nummer dat aan de melding is gerelateerd (UFI – Unique Formulation Identifier) dient te worden vermeld op het VIB.
REACH Product Safety weet hoe zulke meldingen te doen.

Onze ervaring.

Wij hebben 14 jaar ervaring binnen ons team met de uitvoering van onder meer de REACH-verordening, waaronder:

Het verrichten van vele registraties
Participeren in de besluitvorming met andere registranten van dezelfde stoffen
Klanten bijstaan tijdens overheidsinspecties
Onderhandelingen met Europees Chemicaliën Agentschap