Chemische stof registreren volgens REACH verordening

Een productregistratie aanvragen is werk voor specialisten. Wij doen dat graag voor u. Het regelen van REACH registraties is complex en vergt veel kennis en ervaring. Speciale software is nodig voor het doen van een REACH-registratie en ervaring om die software te gebruiken. Mensen die REACH-registraties regelen, hebben daarnaast chemische, milieukundige en toxicologische kennis nodig en moeten de REACH- en de CLP-verordening kennen. Ook moeten ze over internationale vaardigheden beschikken om alle benodigde gegevens te verkrijgen. Complexe registraties vergen projectmanagement vaardigheden. REACH Product Safety heeft al deze kennis en vaardigheden in huis.

Het registreren onder REACH bestaat meestal uit de volgende stappen.

Bepalen chemische identiteit d.m.v. analyse

De REACH-verordening regelt welke informatie er in het informatiedossier (inquiry dossier) moeten worden opgenomen (zie stap 2). Een deel daarvan bestaat uit analytische gegevens om de identiteit van de stof vast te stellen, zelfs als die al bekend is. Meestal betekent het dat een monster naar een labo gestuurd moet worden en dat bepaalde welomschreven analysemethoden moeten worden toegepast.

Indienen informatiedossier

Nadat de analysegegevens zijn verkregen kan het inquiry dossier worden opgesteld. Daarmee informeert ECHA de andere registranten van dezelfde stof. Ook informeert ECHA u welke van de gegevens die in het registratiedossier moeten worden opgenomen, kunnen worden verkregen van de andere registranten. Gegevens die langer dan een bepaalde tijd geleden al zijn verkregen mogen gratis gebruikt worden door de nieuwe registrant. Voor andere gegevens zal betaald moeten worden (zie volgende punt). De beoordeling van het inquiry dossier door ECHA kan zo’n vier weken duren.

Het aanschaffen van registratie-informatie

Meestal zal er met de rechthebbenden van informatie die in het registratiedossier moet worden opgenomen, een overeenkomst moeten worden afgesloten. De gangbare term hiervoor is een Letter of Access. Nadat de kosten hiervoor zijn betaald krijgt u het recht om de gegevens te gebruiken in het eigen registratiedossier. Het gaat dan bijvoorbeeld om toxicologische informatie, verkregen uit dierproeven.

Aanvragen REACH-registratie

Zodra er een inquiry number is toegekend door ECHA (zie punt 2) en het recht om registratie informatie te gebruiken is verkregen (zie punt 3), kan het registratiedossier worden opgesteld. Dit gebeurt met software die in opdracht van de Europese overheid is ontwikkeld. Deze software applicatie, genaamd IUCLID, kan als het ware praten met de database van ECHA waar het registratiedossier in terecht komt. Die database heet REACH-IT.
Het REACH registratiedossier bevat analytische, fysische, chemische, toxicologische en ecotoxicologische gegevens, aanwijzingen voor veilig gebruik, gevaren-classificatie, te gebruiken pictogrammen, informatie voor veilig transport en andere gegevens. Welke informatie precies benodigd is hangt af van een aantal factoren. Als bepaalde toxicologische informatie niet beschikbaar is, kan het nodig zijn om testvoorstellen zoals dierproeven op te nemen. Maar meestal is die informatie al aangeleverd door een bedrijf dat als eerste de stof heeft geregistreerd, de zogenaamde hoofdregistrant (lead registrant), en hoeft de co-registrant niet alle gegevens te herhalen.

De beoordeling van het registratiedossier door ECHA duurt zo’n drie weken.

Het betalen van de registratievergoeding aan ECHA

Het REACH-registratienummer wordt pas verstrekt na betaling van de rekening van ECHA. Die hangt af van de bedrijfsgrootte en de hoeveelheidscategorie van de stof. Voor grote bedrijven die een stof maken of importeren in hoeveelheden van meer dan 1000 ton, kan de registratievergoeding meer dan € 25 000 bedragen.

Afronden REACH registratie

Na het verkrijgen van het registratienummer is de stofregistratie een feit. Soms moeten er nog bijkomende zaken worden verricht, zoals het opstellen van een veiligheidsinformatieblad wanneer het om een gevaarlijke stof gaat.
Ook is het gewenst om de gebruikte bestanden te ordenen en te bewaren voor later gebruik. Een registratie moet namelijk worden bijgewerkt wanneer bepaalde gegevens veranderen.

Wij kunnen er nog veel meer over vertellen. Neem gerust contact met ons op.

Op deze pagina: